Raspberry PI Transponder Empfang gestern Nacht in HAJ ohne Nachtflugverbot in EDDV!